ESG-risico’s: een cruciaal onderdeel van het beleid voor verzekeraars

Duurzaamheidsrisico’s, ook wel bekend als ‘sustainability risks’, hebben een aanzienlijke impact op de bedrijfsvoering, winstgevendheid en risicobeheer van verzekeraars. Een treffend voorbeeld hiervan is het extreme weer dat afgelopen jaar voor bijna 900 miljoen euro aan verzekeringschade veroorzaakte. Dit is een record over de afgelopen 15 jaar. Echter, deze risico’s zijn niet beperkt tot alleen ‘environmental risk’. De ESG-risico’s omvatten drie centrale factoren die invloed hebben op duurzaamheid: ‘environmental’, ‘social’ en ‘governance’.

Integratie van ESG-risico’s

Het is essentieel voor verzekeraars om ESG-risico’s in hun totaliteit te integreren in hun risicobeheersingsraamwerk. Dit betekent dat naast het milieuaspect, ook sociale en bestuurlijke aspecten in overweging moeten worden genomen.

Het milieuaspect omvat risico’s die verband houden met klimaatverandering, vervuiling, afvalbeheer en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Sociale aspecten omvatten risico’s die verband houden met mensenrechten, arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, en relaties met de gemeenschap. Bestuurlijke aspecten omvatten risico’s die verband houden met bedrijfsethiek, naleving van wet- en regelgeving, transparantie en rapportage, en de effectiviteit van het bestuur.

Deze integratie zorgt voor een holistische benadering van duurzaamheidsrisico’s, waardoor verzekeraars beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen en kansen. Het stelt hen in staat om proactief te reageren op veranderende marktomstandigheden, regelgevingsvereisten en maatschappelijke verwachtingen. Bovendien kan het bijdragen aan het verbeteren van de reputatie van het bedrijf, het aantrekken en behouden van talent, en het verbeteren van de relaties met klanten en andere belanghebbenden.

De voordelen van een duidelijke ESG-governance

Het ontwikkelen van een ESG-beleid, zoals het aanstellen van een ‘Chief Sustainability Officer’, kan een aanzienlijke impact hebben op hoe de organisatie ESG-kwesties in risicobeheer aanpakt. Dit gaat verder dan alleen beleidsvorming; het vereist de integratie van ESG in de processen en cultuur van de organisatie.

Het creëren van een ‘tone from the top’ die het beleid ondersteunt en betrokkenheid uitdraagt, is cruciaal. Dit zorgt ervoor dat de hele organisatie de risico’s en kansen overweegt, niet alleen op ad hoc-basis, maar als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Hier zijn enkele tips voor het ontwikkelen van een effectief ESG-beleid:

  • Zorg voor betrokkenheid van het leiderschap bij het ESG-beleid.
  • Zorg voor regelmatige opleidingen en bewustwordingsprogramma’s voor alle medewerkers over ESG-kwesties.
  • Integreer ESG-overwegingen in alle bedrijfsprocessen.
  • Wees transparant over het ESG-beleid en -praktijken.
  • Zorg voor mechanismen om het ESG-beleid en -praktijken regelmatig te herzien en bij te werken op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Onderzoek van Amar Bahkani MSc

Het onderzoek van Amar Bahkani MSc belicht de huidige ESG-risicobeheerpraktijken bij verzekeraars. Zijn bevindingen tonen aan dat er ruimte is voor verbetering, vooral op het gebied van ‘social risk’ en ‘governance risk’. Deze aspecten krijgen momenteel niet dezelfde aandacht als ‘environmental risk’, wat een gemiste kans is. Bahkani’s onderzoek benadrukt het belang van een proactieve benadering van ESG-risicobeheer. Verzekeraars moeten strategieën ontwikkelen om deze risico’s te anticiperen en te beheersen, waaronder het implementeren van strengere ESG-normen en het bevorderen van een duurzaamheidswaarderende bedrijfscultuur.

Bereid je voor op de gevolgen van duurzaamheid op je organisatie

Elke medewerker binnen een verzekeringsbedrijf krijgt te maken met verduurzaming. Op elk niveau binnen de organisatie. Tijdens de training Duurzaamheid in de Financiële Dienstverlening leer je om goed in gesprek te gaan over het onderwerp duurzaamheid met jouw klant en welke gevolgen de nieuwe wet- en regelgeving voor de organisatie (en klant) heeft.