Waarom corporate governance steeds belangrijker wordt

Investeerders, consumenten en medewerkers hechten in toenemende mate waarde aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Corporate governance kan dit bevorderen en wordt om deze reden steeds belangrijker. Hoewel naleving van de Corporate Governance Code alleen verplicht is voor beursgenoteerde bedrijven, moet elke organisatie zich verdiepen in corporate governance.

Wat is corporate governance?

Corporate governance, ook bekend als ‘goed bestuur’, vertegenwoordigt het systeem van regels, praktijken, verantwoordelijkheden en processen waarmee een onderneming wordt bestuurd en gecontroleerd. Het fundamentele doel van corporate governance is het waarborgen van een evenwicht tussen de belangen van alle stakeholders en het beschermen van deze belangen. Daarnaast is het een mechanisme om leiderschap op een transparante, verantwoordelijke en efficiënte wijze uit te oefenen. Cruciale principes zijn integriteit, transparantie, risicobeheer, verantwoordelijkheid en verantwoording.

Het belang van goed bestuur mag niet worden onderschat. Corporate governance, die eerlijk en transparant bedrijfsbeleid voorschrijft, verzekert dat een organisatie ethische beslissingen neemt die alle stakeholders ten goede komen. Bovendien gaat de toepassing van corporate governance vaak hand in hand met inspanningen voor duurzame doelstellingen. Om deze redenen zijn organisaties die solide corporate governance praktiseren, aantrekkelijk voor investeerders.

Voorbeelden van goed corporate governance

Enkele voorbeelden van goed bestuur zijn:

 • Er is een onafhankelijke raad van bestuur.
 • Het bedrijf publiceert regelmatig nauwkeurige en transparante financiële verslaglegging.
 • De rechten van aandeelhouders worden erkend en gerespecteerd.
 • Het bedrijf bevordert een ethische cultuur van integriteit en naleving van wet- en regelgeving.
 • Het beloningsbeleid voor bestuurders en leidinggevenden is eerlijk en transparant.
 • Er zijn regelmatig externe audits door onafhankelijke accountants en auditors.
 • Het bedrijf neemt verantwoordelijkheid voor zijn impact op het milieu en de samenleving.

Waarom corporate governance steeds belangrijker wordt

Investeerders, consumenten en medewerkers hechten steeds meer waarde aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het toepassen van goed bestuur gaat hier vaak mee samen en wordt om deze reden steeds belangrijker. Andere redenen voor het toenemende belang van corporate governance zijn:

 • Bedrijven worden steeds complexer. Effectief corporate governance moet ervoor zorgen dat bedrijven ethisch en efficiënt worden beheerd.
 • Aandeelhouders hebben meer macht. Daarom wordt transparantie en verantwoordelijk handelen belangrijker.
 • Door globalisering krijgen bedrijven te maken met verschillende regelgeving en culturele normen. Een goed governancesysteem waarborgt de consistentie van de onderneming.
 • Een stevig governancekader kan helpen om het vertrouwen van investeerders, klanten en het grote publiek te behouden en zo nodig te herstellen.

Corporate Governance Code

Beursgenoteerde bedrijven moeten de gedragsregels in de Corporate Governance Code (code-Tabaksblat) naleven. De code bevat principes en best-practicebepalingen die de verhouding reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering/aandeelhouders. De code hanteert de ‘pas toe of leg uit’-regel: in het jaarverslag moet staan of de codevoorschriften zijn toegepast en zo niet, waarom niet. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code controleert of bedrijven zich aan de code houden en actualiseert deze. In december 2022 is de code voor het laatst herzien. In de nieuwe code is er meer aandacht voor duurzaamheid, de belangen van de stakeholders en beleid voor diversiteit en inclusie.

Bewaak de corporate governance van jouw organisatie

Wil je ook bijdragen aan goed bestuur van jouw organisatie? Daarvoor zijn verschillende opleidingsmogelijkheden. In de Masterclass Toezicht en Governance komen de recentste inzichten op het gebied van governance en toezicht aan bod. De Masterclass Riskmanagement, Compliance & Governance geeft een actueel overzicht van alle relevante thema’s op het gebied van integraal risicomanagement. Na afronding van deze masterclass beheers je het gehele proces van risicomanagement. Dat wil zeggen: je kunt risico’s succesvol inventariseren, beheersingsprocessen inrichten, implementeren en monitoren. Beide masterclasses zijn geschikt voor hogeropgeleiden en hebben een studiebelasting van tien tot twaalf uur per bijeenkomst. Bekijk direct hoe jij kunt bijdragen aan de corporate governance van jouw organisatie.